ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ คือ บุญ 欲望、怒り、無知がなくなることで 善になります。

ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ คือ บุญ 欲望、怒り、無知がなくなることで 善になります。

ไม่มีโลภะโทสะโมหะคือบุญ


Comments are closed.