ปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะเห็นโทษของกิเลส 煩悩の罪を理解することで、知恵が 積み重なります。

ปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะเห็นโทษของกิเลส 煩悩の罪を理解することで、知恵が 積み重なります。

ปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะเห็นโทษของกิเลส


Comments are closed.