เกิดมาทำไม….何故生まれてきたのでしょうか。

เกิดมาทำไม….何故生まれてきたのでしょうか。

เกิดมาเห็นได้ยิน..ภิกษุในพระธรรมวินัย


Comments are closed.